Single User
น.ส.กมลพรรณ แก้วเกร็ด

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

น.ส.กมลพรรณ แก้วเกร็ด

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประวัติการศึกษา

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations