Single User
อ.จิราพร อุทัยวัฒน์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.จิราพร อุทัยวัฒน์

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการประถมศึกษา

ประวัติการศึกษา

- ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์  084-664-2288

Biography & Citations