Single View Blog 1
ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

 • บรรณารักษศาสตร์ / สารสนเทศศาสตร์
 • ผังมโนทัศน์
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • การเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรม
 • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

 1. วินัย หน่ายหนีชั่ว, ตระการตา สิทธิกูลและจิราภรณ์ หนูสวัสดิ์. (2566).  การแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรมละครวายของวัยรุ่น Gen Z. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา. 8(1), 65-78.
 2. อัมพร  แสงอรุณไพศาล, ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน, จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์, อภิญญา  หนูมี,ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์, วรุณรัตน์ คนซื่อ, เนตร  โพธิ์เขียว, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว,และประสงค์  ผ่องภิรมย์. (2563, ก.ค.-ธ.ค.). การศึกษาสภาพการใช้บริการหนังสือพิมพ์ไอคิวนิวส์คลิป และนิวส์เซ็นเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสารสนเทศ. 19(2).
 3. สุรินทร์ ผลงาม, บุญมี กวินเสกสรรค์, จิราภรณ์  หนูสวัสดิ์, และอลิสา ทรงศรีวิทยา.  (2561).การวิเคราะห์และออกแบบตัวแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้วยข้อมูลบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 18(1), 40-61.
 4. พัชนี เดชประเสริฐ, จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์, ฐัศแก้ว ศรีสด, และเอื้อมพร เธียรหิรัญ.  (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 18(2), 140-157.

รางวัลที่ได้รับ

 • อาจารย์ดีเด่นทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานอื่นๆ

 • รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา