Single View Blog 1
ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

  • บรรณารักษศาสตร์ / สารสนเทศศาสตร์
  • ผังมโนทัศน์
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • การเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรม
  • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

  1. อัมพร  แสงอรุณไพศาล, ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน, จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์, อภิญญา  หนูมี,ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์, วรุณรัตน์ คนซื่อ, เนตร  โพธิ์เขียว, ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว,และประสงค์  ผ่องภิรมย์. (2563, ก.ค.-ธ.ค.). การศึกษาสภาพการใช้บริการหนังสือพิมพ์ไอคิวนิวส์คลิป และนิวส์เซ็นเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสารสนเทศ. 19(2).
  2. สุรินทร์ ผลงาม, บุญมี กวินเสกสรรค์, จิราภรณ์  หนูสวัสดิ์, และอลิสา ทรงศรีวิทยา.  (2561).การวิเคราะห์และออกแบบตัวแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้วยข้อมูลบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 18(1), 40-61.
  3. พัชนี เดชประเสริฐ, จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์, ฐัศแก้ว ศรีสด, และเอื้อมพร เธียรหิรัญ.  (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 18(2), 140-157.

รางวัลที่ได้รับ

  • อาจารย์ดีเด่นทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานอื่นๆ

  • รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา