Single User
น.ส.จิรพร ไชยสินธุ์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

น.ส.จิรพร ไชยสินธุ์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะ / หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี

สาขา / ฝ่าย

กองกลาง

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations