Single User
ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

วิทยาลัยการดนตรี

สาขา / ฝ่าย

ภาควิชาดนตรีตะวันตก

ประวัติการศึกษา

ศษ.ม  สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คบ.  สาขาวิชดนตรีศึกษา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก

091-7342362

Biography & Citations