Single User
นายจีรนัย แดงดี

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายจีรนัย แดงดี

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations