Single View Blog 2
ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม

บทความ

“สีแดง”ที่มาและความเชื่อ
"สีแดง"ที่มาและความเชื่อ
ความสัมพันธ์ของศิลปวัฒนธรรมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น “ประเภทหัตถกรรม”
ความสัมพันธ์ของศิลปวัฒนธรรมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น “ประเภทหัตถกรรม”
การบูรณาการองค์ความรู้: การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
การบูรณาการองค์ความรู้: การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD เพื่อค้นหาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์กระถางรักษ์สิ่งแวดล้อมจากผักตบชวา
การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD เพื่อค้นหาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์กระถางรักษ์สิ่งแวดล้อมจากผักตบชวา