Single User
อาจารย์อิศรา ยิ่งยวด

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อาจารย์อิศรา ยิ่งยวด

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations