Single View Blog 1
ดร.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

Arts and Humanities

Cultural Management

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

เอกรัตน์ รุ่งสว่าง, สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2562). แนวคิดและรูปแบบการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(2), 242-252. (TCI1)

เอกรัตน์ รุ่งสว่าง, สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2562). การวิเคราะห์แนวคิดการสร้างสรรค์การแสดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา. วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 7(1), 166-191. (TCI2)

บทความวิชาการ

Rungsawang, E., Piromrak, C., Vasinarom, M. (2022). The Creation of Dance Movement of Foreign Characters in Thai Drama. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 14(1), 1853-1858. DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I1.216. (SCOPUS Q4)

Vasinarom, M., Jirajarupat, P., Khathawi, W., Siripong, R., Phetruchee, M., Siriwattanakula, S., Ruangjirayos, P., Piromrak, C., Rungsawang, E. (2022). Online Learning Management in COVID-19 Epidemic for the Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts (Thai Dance and Theatre), Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 14(1), 1403-1416. DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I1.172. (SCOPUS Q4)

เอกรัตน์ รุ่งสว่าง. (2563) รําแม่บทใหญ่: พัฒนาการจากภาพลายเส้นสู่การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทย. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

เอกรัตน์ รุ่งสว่าง. (2562). แนวทางการสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏยศิลป์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

การนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ

Rungsawang, E., Piromrak, C., Vasinarom, M. (2022, 9 Jan). The Creation of Dance Movement of Foreign Characters in Thai Drama. In Eastern Institute of TechnologySuvarnabhumi (E.d.), 2nd International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary skill in the 21st-century research.

Vasinarom, M., Jirajarupat, P., Khathawi, W., Siripong, R., Phetruchee, M., Siriwattanakula, S., Ruangjirayos, P., Piromrak, C., Rungsawang, E. (2022, 9 Jan). Online Learning Management in COVID-19 Epidemic for the Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts (Thai Dance and Theatre), Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University. In Eastern Institute of TechnologySuvarnabhumi (E.d.), 2nd International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary skill in the 21st-century research.

Rungsawang, E. (2020, Dec). Creative Dance Project: The Purple Orchid Tree (CHONG-KHO-SRISOMDEJ). In The Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Phranakhon Si Ayutthaya University (Ed.), The 1sh International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2020. (p.38).

Rungsawang, E. (2018, Apr). Concept and Creating Process in Performing Arts for the Opening Ceremonies of Sports Events. In Chulalongkorn University-Yunnan University (Eds.), Symposium of Traditional Performing Arts and Cultural.

Rungsawang, E., Amrarong, Y. (2017, Jul). Dance: Thailand Wai Khru Dance & Dance of the Four Regions. In Tianjin Normal University (Ed.), The 10th Anniversary of China-ASEAN Education Cooperation Week.

Nathayanawin, N., Sunvaraphiphu, T., Phasurichandaeng, K., Manutsawee Srirachlao, M., Amrarong, Y., Rungsawang, E., Chitthuam, K., Paopan, T., Buathong, R. Rangpetch, A., Sutee  Chansri, S., Wasantasuri, W., (2019, Jan). Ramakian: Rama lifted the Mahamoli Bow. In Bansomdejchaopraya Rajabhat University (Ed.), 1st Thonburi National and International Culture & Art Festival.

ระดับชาติ

เอกรัตน์ รุ่งสว่าง. (2561). แนวคิดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในระดับสากล. ใน ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิต, (บ.ก.), การนำเสนอแนวทางการวิจัยโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสยามศึกษา (ศิลปะการแสดง).

Nathayanawin, N., Amrarong, Y., Rungsawang, E., Jantanoi, K., (2020, Aug). The Creation of Dance Begin a New Year. In Bunditpatanasilpa Institute. (Eds.), The 4th BPI National Symposium on Creative Dance ‘Golbal-Thai : The Sustainability of Thai Dances’.

ณัฐภา นาฏยนาวิน, ยุทธนา อัมระรงค์, เอกรัตน์ รุ่งสว่าง, ศศิมาพร บรรณราช, สหรัฐ หีบไธสง, สุรภา ทองจินดา. (2562, มีนาคม). นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด สารทเดือนสิบ. ใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. (บ.ก.), ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี.

ณัฐภา นาฏยนาวิน, ยุทธนา อัมระรงค์, เอกรัตน์ รุ่งสว่าง, สิชากร แตงทองแท้, สุเมธ ไกลถิ่น. (2561, พฤษภาคม). นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ร่มหุบ. ใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. (บ.ก.), ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ในศตวรรษที่ 21.

เอกสารประกอบการสอน

เอกรัตน์ รุ่งสว่าง. (2561). เอกสารประกอบการสอน เรื่องนาฏยศิลป์พื้นเมือง. [เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ. 2563  รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (19 กรกฎาคม 2563)

พ.ศ. 2562  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (8 พฤษภาคม 2562)

พ.ศ. 2561 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน “กระซิบรัก” การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ (1 เมษายน 2561)

พ.ศ. 2558 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภทนาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์และรำวง) การประกวดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2558 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม (21 มีนาคม 2558)

พ.ศ. 2558 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภทรำโทน) การประกวดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2558 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (22 มีนาคม 2558)

ผลงานอื่นๆ