Single User
อ.เดือนเด่น วสุนันต์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.เดือนเด่น วสุนันต์

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations