Single User
ผศ.ดิเรก อัคฮาด

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดิเรก อัคฮาด

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2546   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์   ม.ขอนแก่น

พ.ศ.2542   ศึกษาศาสตรบัณฑิต   (การประถมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์   ม.ขอนแก่น

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations