Single View Blog 1
อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา

การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียสำหรับงานการศึกษา

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกทางการศึกษา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน

สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงดิจิทัลเพื่อการสอน

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

2562
เด่นชัย พันธุ์เกตุ และคณะ.(2562). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ ADDIE Model สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพครู. วิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2562 ISSN 1906- 8XXX (ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ ฐาน TCI กลุ่ม 2)

2560
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ ADDIE Model สำหรับนิสิตฝึกทักษะวิชาชีพครู

2017
Denchai Panket1, Kiatikhorn Sobhanabhorn2, Warut Ploysuayngam3 , Dussadee Terdbaramee4. (2017). Development of Teaching Multimedia about Graphic design realistic on Wireless Network via Mobile Web-Based Instruction (MWBI) By Flipped Classroom. International Conference on Media Studies 2017 (ICMS’17), p.402-405.

2017
W. Ploysuayngam, D.Terdbaramee and D.Panket. (2017). The Development of Information System for Manage Articles and Academic Articles by Using Object Oriented Programming : OOP. International Conference on Information Technology and Computer Sciences, 2, 25-36.

2559
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MWBI) เรื่องการออกแบบงานกราฟิก โดยผ่านการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

2559
ผู้ร่วมวิจัย (2559). การพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ในสาขาการสอนคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างศิลป์”.

2559
เด่นชัย  พันธุ์เกตุ และคณะ.(2559). บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการออกแบบกราฟิกเพื่อการสอน. การประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างศิลป์”, 6, 140-149.

2558
ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ในสาขาการสอนคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา-HERP

รางวัลที่ได้รับ

พศ.2563
1.ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการนำเสนอวิจัย เรื่อง พัฒนาระบบแจ้งความประสงค์การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในงานประชุมวิชาการและการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

2. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการนำเสนอวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานเยี่ยมบ้านนักเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนมัธยมดุสิตาราม ในงานประชุมวิชาการและการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

3.ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการนำเสนอวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบลางานออนไลน์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในงานประชุมวิชาการและการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563
2563

4. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการนำเสนอวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะความจำ เรื่องตารางธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ ในงานประชุมวิชาการและการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

5.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการนำเสนอวิจัย เรื่อง ระบบบริหารจัดการสหกรณ์โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง ในงานประชุมวิชาการและการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

6.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการนำเสนอวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บและแจกจ่ายหนังสือดิจิทัล สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการและการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

7.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการนำเสนอวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการสืบค้นหนังสือในห้องสมุด โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ในงานประชุมวิชาการและการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

8.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการนำเสนอวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในงานประชุมวิชาการและการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

9.อาจารย์ผู้ส่งนักศึกษาเข้าประกวด ได้รางวัลสื่อดิจิทัลประเภทดีมาก จำนวน 1 รางวัล และรางวัลสื่อดิจิทัลประเภทดี จำนวน 11 รางวัล ในการประกวดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2019) ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำความดีเพื่อแผ่นดิน”  โดยมีอาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ เป็นที่ปรึกษา

พศ.2561
10. โล่รางวัลบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11. บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียง ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

12. ที่ปรึกษาส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน โครงการ Software Park –WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3 หัวข้อ  “สนุก และง่ายกับกองทุนรวม” ได้รับรางวัล Young Talent Award จัดโดย Software Park, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ,บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ

13. Chairperson International Conference On Media Studies (ICMS 2017) Universiti Utara Malaysia, Sintok.

14. ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม (Best of the Best) จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการประกวดสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา” จัดโดย คณะกรรมการการจัดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย  โดยมีอาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ เป็นที่ปรึกษา

15.ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการประกวดสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา”  จำนวน 2 รางวัล จัดโดย คณะกรรมการการจัดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย โดยมีอาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ เป็นที่ปรึกษา
2560

16.ได้รับรางวัลระดับดีมาก จากรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการประกวดสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา”  จำนวน 8 รางวัล จัดโดย คณะกรรมการการจัดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย โดยมีอาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ เป็นที่ปรึกษา

17.ได้รับรางวัลระดับดี จากรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการประกวดสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา”  จำนวน 1 รางวัล จัดโดย คณะกรรมการการจัดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย โดยมีอาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ เป็นที่ปรึกษา

ผลงานอื่นๆ