Single View Blog 1
ผศ.ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

งานผลิตรายการโทรทัศน์  การเขียนบทโทรทัศน์  การถ่ายภาพ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารคำสอน

  • ดรุษ ประดิษฐ์ทรง. (2559). การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

หนังสือและตำรา

  • ดรุษ ประดิษฐ์ทรง. (2560). การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

งานวิจัยและบทความวิจัย

  • ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รัตนา บุญอ่วม ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข สิงห์ สิงห์ขจร รัตนา เทียมถนอม รุ้งตะวัน กาญจนา ภิรมย์สุข จิรดา คุ้มบ้าน พิชญา วงศ์สุวรรณ สรันญา เสริมสุข จิราภรณ์ เลียตะมะ. การวางแผนการสื่อสารการตลาดสินค้าน้ำมะนาวแท้ไร่ภูมินทร์. (2563). เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
  • ดรุษ ประดิษฐ์ทรง สิงห์ สิงห์ขจร รัตนา บุญอ่วม ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข รัตนา เทียมถนอม อาภา วรรณฉวี จิราภรณ์ เลียตะมะ. กระบวนการพัฒนาตราสินค้ามะพร้าวอบแห้งคุณช้าง บริษัท ซันสแนค ฟู๊ดเทค จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. (2562). เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
  • ดรุษ ประดิษฐ์ทรง สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์. กลยุทธ์และวิธีสนับสนุนการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย. (2562). เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
  • ดรุษ ประดิษฐ์ทรง. (2562). รูปแบบการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เพื่อบริการสาธารณะ.วารสารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562).
  • ดรุษ ประดิษฐ์ทรง. (2561). ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการนำเสนอรายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561).

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ