Single View Blog 1
ผศ.ดร.ชลพร กองคำ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ชลพร กองคำ. (2561).การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ

เป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 66-85.

ชลพร กองคำ. (2560).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ครุศาสตร์สาร,11(1), 99-120.

ชลพร กองคำ กาญจนา สุทธิเนียม, ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ่. (2560).

การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยได้รับการ

สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.).

 

เตือนใจ  ห่วงสายทอง  ชลพร  กองคำ  และกาญจนา  สุทธิเนียม.(2554).การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกลุ่มเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและลดไขมันในเส้นเลือด.

การประชุมวิชาการประจำปี  ครั้งที่ 10 สำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร,หน้า 113.

เตือนใจ  ห่วงสายทอง  ชลพร  กองคำ  และกาญจนา  สุทธิเนียม.(2553).การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกลุ่มเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและอ้วนลงพุง.

การประชุมวิชาการประจำปี  ครั้งที่ 9 สำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร,หน้า 34.

ชลพร  กองคำ  ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์  วรนุช  แหยมแสง. (2553). การพัฒนาจิตสำนึกในการ

จัดการความเสี่ยงของพยาบาลจิตเวช  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  โดยการให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ. วารสารสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย,24,(2),40-54.

เตือนใจ  ห่วงสายทอง  ชลพร  กองคำ และกาญจนา  สุทธิเนียม. (2553).ผลของการดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชตามแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกัน        และควบคุมวัณโรคปอด  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย,20(3) กันยายน-ธันวาคม,19-34.

กาญจนา เหมะรัต  กาญจนา  สุทธิเนียม  และชลพร  กองคำ. (2552).ผลของการดูแลผู้ป่วยตาม

แนวประเมินปฏิบัติการพยาบาล  เพื่อป้องกันการเกิดกลุ่มอาการนิโรเล็พติก โรงพยาบาลจิตเวช  สังกัดกรมสุขภาพจิต.  วารสารสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 23,(2),34-51.

กาญจนา เหมะรัต  สุนันท์  จำรูญสวัสดิ์  กาญจนา  สุทธิเนียม  และชลพร  กองคำ. (2550).ผลของ

การใช้แบบคัดกรอง (Early Detection)  และการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

เพื่อป้องกันการเกิดกลุ่มอาการนิโรเล็พติก (Neuroleptic Malignant Syndrome:NMS).  วารสาร       สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย. 21,(2),39-53.

กัลยา  ภัคดีมงคล  กาญจนา  สุทธิเนียม  และชลพร  กองคำ. (2549).การศึกษาสมรรถนะของ

พยาบาลจิตเวช  ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.  วารสารสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 20,(2),71-86.

นพดล  วาณิชฤดี  ชลพร  กองคำ  และกาญจนา  สุทธิเนียม . (2549).โปรแกรมการค้นหาและแนว

ทางการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย พฤติกรรมก้าวร้าว  พฤติกรรมหลบหนี.  วารสารสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 20,(2),71-86.)

ร่วมศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเภทแบบทีมสหวิชาชีพ  ปี 2549

ร่วมศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กลุ่มบำบัดทางความคิด (CBT) ต่อความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรุนแรงและการควบคุมอารมณ์ของผู้ป่วยจิตเภท พ.ศ. 2552

ร่วมศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายของแพทย์ไทย พ.ศ. 2546

ร่วมศึกษาวิจัยเรื่อง  ผลของการใช้ดนตรีบำบัดแบบกลุ่มที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเภท  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2546

รางวัลที่ได้รับ

  1. ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  2. ได้รับการคัดเลือกเป็น สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ผลงานอื่นๆ