Single View Blog 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยง  การระบายอากาศ

ประสบการณ์สอน

1) วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) วิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
3) วิชาการประเมินและจัดการความเสี่ยง
4) วิชาการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
5) วิชาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
6) วิชาการวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย
7) วิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8) วิชาพื้นฐานวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9) อบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

เชิดศิริ นิลผาย กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ และสุวรรณี จามจุรี.(2560). การศึกษาปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลต่อโรคการเจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานถ่ายเอกสาร. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 9(3), 106-120.

เชิดศิริ นิลผาย นฤมล กันนิกา  มาลิษา สุธรรมา  และวิภาดา ดําขํา.(2560). การศึกษาการใช้งานถุงมือปรับอุณหภูมิจากถั่วเขียวกับผู้ปฏิบัติงานสัมผัสความเย็น ในโรงผลิตน้ำแข็ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19(3), 154-164

เชิดศิริ นิลผาย.(2558). การเจ็บป่วยจากอาคารกับคนทำงานในสำนักงาน. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 15(1), 13-23

กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์  เชิดศิริ นิลผาย  และบุตรี เทพทอง.(2558). ผลกระทบของการสัมผัสน้ำมันหล่อเย็นเป็นเวลานานต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดของพนักงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 15(1), 24-34

เชิดศิริ นิลผาย  ธงไชย ศรีนพคุณ  และกานดิส สุดสาคร.(2553). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว.วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, 6(2), 213-221

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ