Single View Blog 1
ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ (นามสกุลเดิม ตันธนะสฤษดิ์)

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม; คุณภาพน้ำ; สิ่งแวดล้อมทางทะเล; หอยแมลงภู่; พลวัตธาตุอาหาร

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

บทความภาษาอังกฤษ

1. Tantanasarit, C. & Meksumpun, S. (2007). Distribution and Relationships Between Nutrients and Chlorophyll a at Don Hoi Lord, Samut Songkhram Province. A paper accepted for oral presentation in “The 3rd National Conference on Algae and Plankton” from March 21-23, 2007, Bagkok, Thailand. Journal of Scientific Research Chulalongkorn University (Section T) 6(1): 231-239.

2. Tantanasarit, C. (2007). Relationships between Environmental Factors and Production Potential of Razor Clam (Solen spp.) at Don Hoi Lord, Samut Songkhram Province. Master Thesis, Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Thailand.

3. Thongdonphum, B., Meksumpun, S., Loassachan, N., Meksumpun, C. & Tantanasarit, C. (2010). Razor Clam (Solen spp.) Production and Future Trend of Don Hoi Lord, the Largest Tidal Flat of Thailand: Evidences from Aquatic Environment and Resources Utilization Impacts. World Small-Scale Fisheries Congress (WSFC 2010), October 18-22, 2010, Bangkok, Thailand. (Available online http://www.seafdec.or.th/wsfc2010/)

4. Tantanasarit, C. & Babel, S. (2012). Nutrient dynamics of green mussel (Perna viridis). A poster was presented in “20th anniversary SIIT”, Thammasat University.

5. Tantanasarit, C. & Babel, S. (2012). Investigation on filtration rate and subsequent nutrient removal by green mussel Perna virdis. A paper accepted for oral presentation in “The 3rd Conference on Environmental Pollution and Public Health (CEPPH 2012)” from August 9-11, Shanghai, China. Scientific Research Publishing (SRP), Inc., USA, ISBN: 978-1-61896-010-8, pp 476-479 (CD ROM).

6. Tantanasarit, C., Babel, S. Englande, A.J. & Meksumpun, S. (2013). Influence of size and density on filtration rate modeling and nutrient uptake by green mussel (Perna viridis). Marine Pollution Bulletin 68: 38-45.

7. Tantanasarit, C., Babel, S. & Englande, A.J. (2013). Nitrogen, phosphorus and silicon uptake kinetics by marine diatom Chaetoceros calcitrans under high nutrient concentrations. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 446: 67–75.

8. Tantanasarit, C. & Babel. S. (2014). Simulation of “Net” Nutrients Removal by Green Mussel (Perna viridis) in Estuarine and Coastal Areas. International Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences and Engineering, January 14-15, 2014, Zurich, Switzerland, World Academy of Science, Engineering and Technology. pp. 19-22.

9. Srisunont, C. & Babel, S. (2015). Uptake, release, and absorption of nutrients into the marine environment by the green mussel (Perna viridis). Marine Pollution Bulletin, 97(1–2), 285-293.

10. Srisunont, C. & Babel, S. (2016). Estimating the Carrying Capacity of Green Mussel Cultivation by Using Net Nutrient Removal Model. Marine Pollution Bulletin, 112(1-2), 235-243.

11. Srisunont, T., Srisunont, C. & Chitwatkulsiri, D. (2016). Influences of urban sprawl on water quality in Trang watershed. The 4th Academic Science and Technology Conference 2016, May 31, 2016, Bangkok, Thailand, pp 312-318.

12.  Srisunont, C., Jaiyen, T., Tenrung, M., Likitchaikul, M. & Srisunont, T. (2017). Nutrient Accumulation by Litterfall in Mangrove Forest at Klong Khone, Thailand. Thammasat International Journal of Science and Technology 22(1), 9-18.

12. Srisunont, C., Nobpakhuna, Y., Yamaleea, C. & Srisunont, T. (2018). Seasonal variation in seawater quality and its correlation with blood cockle at Klong Khone, Thailand. Proceedings of International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018). 26th – 28th April.

13. Srisunont, T., Srisunont, C. & Angmanee, R. (2018). Applying STELLA Software for Streamflow Modeling in U-Tapao Watershed. Proceeding The 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management. May 24-25, 2018.

14. Srisunont, T., Tantanasarit, S. & Srisunont, C. (2019). Applying STELLA model to optimize land allocation in watershed based on DO and BOD dynamics. Suan Sunandha Science and Technology Journal 5(2), 1-15.

15. Srisunont, C., Nobpakhun, Y., Yamalee, C. & Srisunont, T. (2020). Influence of Seasonal Variation and Anthropogenic Stress on Blood Cockle (Tegillarca granosa) Production Potential. Journal of Fisheries and Environment 44 (2), 62-82.

บทความภาษาไทย

1. ชยารัตน์ ศรีสุนนท์, อภิชาติ วิลาศ, พงศธร คำภีร์ และ วิทวัส กองเพชร. (2558). อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อความหนาแน่นของหอยแครง (Anadara sp.) บริเวณคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ใน การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity”, 10-12 มิถุนายน 2558, ประเทศไทย, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี. หน้า 97.

2. ชยารัตน์ ศรีสุนนท์, ศุภวัลย์ เปี่ยมรอด, จารุวัฒน์ หนักแน่น และ พาทิศ นิยมดุสดี. (2558). ความหลากหลายของต้นไม้ป่าชายเลนและความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม บริเวณคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม. ใน การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 Thailand National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity”, 10-12 มิถุนายน 2558, ประเทศไทย, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี. หน้า 247.

3. ชยารัตน์ ศรีสุนนท์, นิศาชล ทองสนิท, จักรินทร์ สุทธิวิไชย และอรรถพล บุญจันทร์. (2559). ดัชนีความหลากหลายของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่และปัจจัยสิ่งแวดล้อม ในบริเวณป่าชายเลนและหาดโคลน ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม. ใน การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony”, 15 - 17 มิถุนายน 2559, ประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). หน้า 301.

4. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์. รัตถชล อ่างมณี. และชยารัตน์ ศรีสุนนท์. (2561). อิทธิพลการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”. วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561.

5. ชลธารา แย้มมาลี.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์. มาลี ลิขิตชัยกุล. สรายุทธ คาน และตีรณรรถ ศรีสุนนท์. (2561). อิทธิพลของปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนต่อความหนาแน่นของหอยแครง บริเวณคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561.

6. หยกฤดี นพคุณ. ชยารัตน์ ศรีสุนนท์. ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ อรพิมพ์ มงคลเคหา และตีรณรรถ ศรีสุนนท์. (2561). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของปริมาณธาตุอาหารในน้ำทะเลบริเวณคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561.

7. อรัญญา ขันสิงหา, ชยารัตน์ ศรีสุนนท์, ตีรณรรถ ศรีสุนนท์, มาลี ลิขิตชัยกุล และสรายุทธ คาน. (2562). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนในแต่ละระดับชั้นดิน บริเวณคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 3rd International Conference on Media Studies 2019 (ICMS 2019) วันที่ 3-6 กรกฏาคม 2562

8. ดวงใจ เขียวเกษม, เจษฎา ไล้ชื่น, ชยารัตน์ ศรีสุนนท์, ตีรณรรถ ศรีสุนนท์, อรพิมพ์ มงคลเคหา และขนิษฐา หทัยสมิทธ์. (2562). การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลในรอบวัน บริเวณตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 3rd International Conference on Media Studies 2019 (ICMS 2019) วันที่ 3-6 กรกฏาคม 2562

9. มาลี ลิขิตชัยกุล, สรายุทธ คาน, ขนิษฐา หทัยสมิทธ์, ชยารัตน์ ศรีสุนนท์, ธัญญดา วาระสิทธ์, สุภาพร จันทาทอง, นัฏฐา เจริญสม และรัชนี คำหนองไผ่. (2562). การศึกษาปัจจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และปริมาณธาตุอาหารในน้ำบริเวณสวนกล้วยไม้สกุลหวาย จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 3rd International Conference on Media Studies 2019 (ICMS 2019) วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562

10. ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ และชยารัตน์ ศรีสุนนท์. (2563). การแพร่กระจายของคลอโรฟิลล์ เอ บริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครงตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5 “การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to Make A CHANGE)” (RTUNC 2020) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

11. ประภาวรินทร์ วงคีรี, สุมาลี ใสปัน, พัลลภ พรมมี และชยารัตน์ ศรีสุนนท์. (2564). สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง Chlorella vulgaris ในน้ำเสียจากถังดักไขมัน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานวิจัย

1. ชยารัตน์ ศรีสุนนท์. (2559). ผลกระทบคุณภาพน้ำต่อการแพร่กระจายสาหร่าย ในบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (งบประมาณปี 2559).

2. ชยารัตน์ ศรีสุนนท์. (2560). อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อศักย์การผลิตหอยแครง บริเวณคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบประมาณปี 2560).

3. Chayarat Srisunont. (2021). Green Mussel Cultivation Model: A Climate Change Adaptation Tool for Smart Farmer. Financial support by Office of the Higher Education Commission and the Thailand Research Fund (fascial year 2018).

เอกสารประกอบการสอน

1. ชยารัตน์ ศรีสุนนท์. (2560). เอกสารประกอบการสอนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเ้จาพระยา.

หนังสือ

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (2558). วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่ จำกัด.

รางวัลที่ได้รับ

1. Best Poster Presentation Award in “National Conference on Conservation Status, Present and Future of Biodiversity” at Trang, Thailand on June 10-12, 2015.” Entitled of “Influence of environmental factors on blood cockle density at Klong Khone, Samut Songkhram Province”

2. Outstanding Research Award that contributes to the Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) reputation on June 1, 2013. The research is entitled of “Effect of green mussels (Perna viridis) on nutrient dynamics pin estuarine and coastal areas” (Doctoral thesis academic year 2012).

3. Outstanding Research Award in “RGJ-Ph.D. Congress XIII” by The Thailand Research Fund (TRF) (April 6-8, 2012), entitled of “Investigation on Filtration Rate and Subsequent Nutrient Removal by Green Mussel (Perna viridis)”. This award was given to only 5 researches which were selected from 275 presented researches in the congress. This research was chosen for media interview by TRF committee, and was published in “U-Challenge” magazine for young education (university and high school students) year 6 Vol. 67 May 2012, page 28-30. This received award also was published in “SIIT News”, Thammasat Unviversity, Vol.17 No.2 June 2012, page 9.

4. Outstanding Oral Presentation Award in “RGJ-Ph.D. Congress XIII” by The Thailand Research Fund (TRF) (April 6-8, 2012), entitled of “Investigation on Filtration Rate and Subsequent Nutrient Removal by Green Mussel (Perna viridis)”.

5. Outstanding oral presentation award in “The 3rd National Conference on Algae and Plankton” by Faculty of Science, Chulalongkorn University (March 21-23, 2007), entitled of “Distribution and Relationships between Nutrients and Chlorophyll a at Don Hoi Lord, Samut Songkhram Province”

6. Great Honor Alumi from Satit Kasetsart University and Labolatory School, Thailand (June 30, 2004)

7. Fish Taxonomy class from Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Thailand (July 14, 2004)

8. Valaske Award from Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Thailand (July 14, 2004)

ผลงานอื่นๆ