Single User
ผศ.ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

วิทยาลัยการดนตรี

สาขา / ฝ่าย

ภาควิชาดนตรีตะวันตก

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations