Single User
อ.ชารินันท์ แจงกลาง

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.ชารินันท์ แจงกลาง

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2558       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2554       วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก)  คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

คำอธิบายเพิ่มเติม

เบอร์โทร : 0850559507

Biography & Citations