Single View Blog 1
ผศ.ชาญวิทย์ เยาวฤทธา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

วัจนปฏิบัติศาสตร์   วัจนกรรม  ความ(ไม่)สุภาพ  ภาษากับวัฒนธรรม   ภาษากับภาพตัวแทน  การใช้ภาษาในการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

ชาญวิทย์ เยาวฤทธา. (2560). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๒๑๐๖๒๐๘ โครงสร้างภาษาไทย [เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ตำรา

ลินดา เกณฑ์มา, อัควิทย์ เรืองรอง, พิษณุ บางเขียว, ธรรณปพร หงษ์ทอง, สิริชัย เอี่ยมสอาด, ชัชศรัณย์ จิตคงคา, ปาณิสรา เบี้ย มุกดา, อภิวัฒน์ สุธรรมดี, สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา, อนุสรา ดีไหว้, ชาญวิทย์ เยาวฤทธา, ทัศนี ทองสมบุญ, และ วิโรจน์กองแก้ว. (2558). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

วิทยานิพนธ์

ชาญวิทย์ เยาวฤทธา. (2555). แนวคิดเรื่อง “บุญคุณ” กับวัจนกรรม 3 ชนิดในสังคมไทย [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45258

บทความวิจัย

ชาญวิทย์ เยาวฤทธา และวิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2566). "สุขจะเสี่ยง" ความหวังรายปักษ์ของมวลชน: การศึกษาบทบรรณาธิการในนิตยสารใบ้หวยตามแนวปริจเฉทวิเคราะห์. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, 40(1). 51-106.

ชาญวิทย์ เยาวฤทธา (2565). "ศักดิ์ศรี" กับการสื่อสารจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์: กรณีศึกษานักศึกษาและนักเรียนชายไทย. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 7(2). 1-19.

ชาญวิทย์ เยาวฤทธา. (2565). ระดับความรุนแรงของถ้อยคำบริภาษแบบตรงและถ้อยคำนัยผกผันตามการรับรู้ของผู้พูดภาษาไทย. วารสารไทยศึกษา, 18(2), 239-271.

ชาญวิทย์ เยาวฤทธา. (2561). วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจของนักศึกษาต่อผู้ปกครองและปัจจัยที่ผู้พูดคำนึงถึง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 12(2), 96-126.

ชาญวิทย์ เยาวฤทธา. (2555). วัจนกรรมการทวงถามกับปัจจัยเรื่อง “บุญคุณ” ในสังคมไทย. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, 29, 47-73. (ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

วิทยากร   

> บรรยายพิเศษ หัวข้อ "วัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาไทย: ความสุภาพและความไม่สุภาพในภาษา"  แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2 เมษายน 2565)

> บรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวทางการวิเคราะห์ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาไทย" แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (15 กันยายน 2564)

ประกาศนียบัตรและบัตรรับรอง 

> บัตรผู้ประกาศภาษาไทย (กลาง) จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีนาคม 2560-มีนาคม 2563

> บัตรรับรองเป็นผู้ประกาศ (ภาษาไทยกลาง) จากกรมประชาสัมพันธ์ มิถุนายน 2550- มิถุนายน 2555

> ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

> ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)