Single View Blog 1
ผศ.ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารธุรกิจ หลักการตลาด หลักการจัดการ การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดเพื่องานบริการ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์.  (2558).  การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลของ

ชุมชนบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน.  สถาบันวิจัยและพัฒนา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

บทความวิจัย

ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์.  (2560).  การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลของ

ชุมชนบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน.  วารสารสารสนเทศ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

หนังสือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจฮาลาล (Halal Business)

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ