Single View Blog 1
ดร.ฉมาธร กุยศรีกุล

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ฉมาธร กุยศรีกุล, นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, สรยุทธ ประพรมและณัฐยา แซ่ปึง. (2566). เทคนิคการพยากรณ์เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ, 4(1), 14-28

นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, ปัญญา สำราญหันต์, ณภพ ซ้ายสุวรรณ, ฉมาธร กุยศรีกุลและบุริม นิลแป้น. (2565). การพัฒนาระบบการจัดการคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษาโรงงานผลิตเสื้อกีฬา. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 22(1), 156-172.

นิธิศ ปุณธนกรภัทร์, ฉมาธร กุยศรีกุล, ณภพ ซ้ายสุวรรณและบุริม นิลแป้น. (2564). การพัฒนาอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าไปคลังห้องเย็นสินค้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแปรรูปและตัดแต่งเนื้อสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ, 2(2), 52-61

ฉมาธร กุยศรกุล, สุนทร แสงเพช็ร และจงจิตร ์ หิรัญลาภ. (2562). การพัฒนากระบวนการจัดการสินค้าคง         คลังของร้านค้าปลีก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม, 6(1), 1-14.

ฉมาธร กุยศรีกุล, นิธิศ ปุณธนกรภัทร์ และวุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์. (2561). การพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้า กรณีศึกษาร้านค้าปลีก AAA. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 18 (2), 26-34.

นิธิศ ปุณธนกรภัทร์  ฉมาธร กุยศรีกุล และสวัสดิ์ ทองสิน. (2557). เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจตั้งปริมาณสินค้าคงคลัง. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที่ 14 (2). กรกฎาคม–ธันวาคม 2557, 63–72.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

ที่ปรึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการการทำแบบจำลองอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมโลจิสติกส์