Single View Blog 1
ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

-     บริหารโครงการ

-     แผนและยุทธศาสตร์

-     ด้านการวิจัยขั้นสูง

-     ด้านวิเคราะห์สถิติขั้นสูง (structural equation model--SEM)

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

Muangmee Chaiyawit. (2013). The Sustainable Marketing Model of The Small Enterprises in Accordance to Sufficiency Economy Philosophy. Journal of the Association of Researchers. 19 (1). 20-33.

Chaiyawit Muangmee, Ratchanak Panyasupat and Narumol Soomssawad.. (2017). Causal factors Affecting the Achievement of SMEs According to the Sufficiency Economy Philosophy. 6th International Symposium on the Fusion of Science and Technologies (ISFT2017) Jeju, S. KOREA 17th ~ 21st July, 2017 Conference hall Korean government employees pension service center 63, Seohojungang-ro, Seogwiposi, Jeju-do, Republic of Korea

ชัยวิชญ์ ม่วงหมี. (2559). กลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วารสารสารสนเทศ. 15(1), น.90-101.

ชัยวิชญ์ ม่วงหมี. (2561). การศึกษาภาพลักษณ์ตลาดน้ำในประเทศไทย พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยกลยุทธ์ตลาดน้ำประเทศไทย 4.0 แบบยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตลาดน้ำแบบยั่งยืน เพื่อพัฒนากลยุทธ์ตลาดน้ำในประเทศ. รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561. 23-24 กรกฎาคม 2561

ชัยวิชญ์ ม่วงหมี. (2561). ศึกษากลยุทธ์ตลาดน้ำประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น..ก้าวไกลสู่สากล”. 7 – 8 สิงหาคม 2561.

ชัยวิชญ์  ม่วงหมี, นฤมล สุ่นสวัสดิ์, ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ, รัชนก  ปัญญาสุพัฒน์  และรัตนา บุญอ่วม. (2562). รูปแบบความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี. 13(2), น.125-137.

ชัยวิชญ์ ม่วงหมี. (2562). กลยุทธ์การพัฒนาตลาดน้ำประเทศไทย 4.0 เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. วารสารสมาคมนักวิจัย. 24(2), น.61-74.

ชัยวิชญ์ ม่วงหมี และคณะ. (2562). โมเดลผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จด้านนวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป. รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562. 5-6 กรกฎาคม 2562.

Chaiyawit Muangmee. (2019). Entrepreneurs for Innovation Prototypes of Processed Agricultural Products in Thailand. รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562. 5-6 กรกฎาคม 2562

รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ และชัยวิชญ์ ม่วงหมี. (2562). กระบวนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นาฬิกากลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี เพื่อเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นประจำจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562. รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562. 5-6 กรกฎาคม 2562

ณุศณี มีแก้วกุญชร, ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ, ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, ชัยวิชญ์ ม่วงหมี, สุดถนอม ตันเจริญ, และ ณัฐมน ตั้งพานทอง. (2562). ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562. 5 กรกฎาคม 2562, น.86 - 98.

ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ นัทธ์หทัย อือนอก นฤมล สุ่นสวัสดิ์ และชัยวิชญ์ ม่วงหมี. (2563). ภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 : 1390-1403.

Muangmee, C. (2020). The Innovative Entrepreneurs of Processed Agricultural Products (PAPs) Prototyping in Thailand. Test Engineering and Management, 83(March - April 2020), 3045–3053. Retrieved from http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4152/3541

Muangmee, C., Meekaewkunchorn, N., Panyasupat, R., Bunuam, R., & Suebsawat, P. (2020). Tourist Destination Loyalty Model for Homestays Entrepreneurs in Samut Sakhon Province. Test Engineering and Management, 83(March - April 2020), 3038–3044. Retrieved from http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4151/3540

Muangmee, C. (2020). Relationship Marketing and Perception Service Quality Model of Business Operator of Homestays in Samut Sakhon Province of Thailand. Revista Argentina De Clínica Psicológica, 29(5), 966-976. doi:10.24205/03276716.2020.1093

Muangmee C, Dacko-Pikiewicz Z, Meekaewkunchorn N, Kassakorn N, Khalid B. Green Entrepreneurial Orientation and Green Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). Social Sciences. 2021; 10(4):136. https://doi.org/10.3390/socsci10040136

 

 

Muangmee C, Kot S, Meekaewkunchorn N, Kassakorn N, Khalid B. Factors Determining the Behavioral Intention of Using Food Delivery Apps during COVID-19 Pandemics. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. 2021; 16(5):1297-1310. https://doi.org/10.3390/jtaer16050073

Meekaewkunchorn, N., Szczepańska-Woszczyna K., Muangmee, C., Kassakorn, N., & Khalid, B. (2021). Entrepreneurial orientation and SME performance: The mediating role of learning orientation. Economics and Sociology, 14(2), 294-312. doi:10.14254/2071-789X.2021/14-2/1

 

โครงการที่ปรึกษา รับทุนหน่วยงานภาครัฐ

1.     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้/ สัมมนา การเป็นผู้ประกอบการ (Farmer to Entrepreneur) ภายใต้โครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม งบประมาณจำนวน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ปี 2561

2.     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบในพื้นที่ ภายใต้โครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม งบประมาณจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ปี 2561

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ