Single User
นายบุรินทร์ อรรถกรปัญญา

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายบุรินทร์ อรรถกรปัญญา

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations