Single User
นางสาวบุรพร ศรีสุวรรณ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นางสาวบุรพร ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะ / หน่วยงาน

สำนักคอมพิวเตอร์

สาขา / ฝ่าย

สำนักคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Web deverloper

Biography & Citations

Test Google Scholar