Single User
อ.บุปผา บรรลือเสนาะ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.บุปผา บรรลือเสนาะ

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

กลุ่มวิชาชีพครู

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations