Single View Blog 1
อังสุมา แก้วคต

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

 • สัตวศาสตร์
 • สัตวบาล
 • วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

 1. อังสุมา แก้วคต, จตุพร หนูสุด, ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ปริญญา วิไลพันธุ์ และ อัจฉรา ขยัน.  (2559). ความเป็นกรด-ด่าง และการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาของเนื้อสุกรสายพันธุ์ทางการค้า. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช.
 2. สุดา ชูถิ่น, วีรญา มีนาคม และ อังสุมา แก้วคต. (2560). ผลของพรีอิมัลชันของเจลแป้งบุกผสมน้ำมันรำข้าวทดแทนมันหมูต่อคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในกุนเชียง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.
 3. Kaewkot, A., Boonkaewwan, C., Noosud, J. and Kayan, A. (2017). Expression level of the cytochrome P450c21 (CYP21) protein correlating to drip loss in pigs. Animal Science Journal. 88(11), 1855-1859.
 4. ชัชวาล แถวถาทํา, พิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์, เทพฤทธิ์ ทับบุญมี, อังสุมา แก้วคต, ณันญรัตน์ คุ้มครอง และอัจฉรา ขยัน. (2561). ความสัมพันธ์ของยีน PPARGC1A ต่อคุณภาพเนื้อในสุกรขุน. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 6. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ.
 5. อังสุมา แก้วคต, สิรินภา เตชนันท์, ประจักษ์ วงษ์เลิศ, ทิพย์ระวี ติ๊บปาละ และ อัจฉรา ขยัน. (2561). การตรวจพบเชื้อลิสเทอเรียในเนื้อสุกร โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 35(2)(พิเศษ), 371-378.
 6. อังสุมา  แก้วคต และ สุดา ชูถิ่น. (2561). ผลของการทดแทนมันหมูด้วยพรีอิมัลชันของเจลแป้งบุกผสมน้ำมันรำข้าวต่อคุณภาพทางเคมีและคุณภาพระหว่างการเก็บรักษากุนเชียง. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เพชรบุรี.
 7. อังสุมา แก้วคต, โซเฟียน ดือราแม, ฉันทกรณ์ ชอบค้า, สุดา ชูถิ่น และ อัจฉรา ขยัน. (2562). การเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลและปริมาณคอลลาเจนต่อค่าแรงตัดผ่านในเนื้อไก่ไข่ ที่อายุ 85 และ 90 สัปดาห์ ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้น. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 36(2), 58-69.
 8. อังสุมา  แก้วคต, อัจฉรา ขยัน, ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ และ ทิพย์ระวี ติ๊บปาละ. (2562). การตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อไก่จากตลาดสด และซูเปอร์มาเก็ตโดยวิธิีปฏิกิริิยาลูกโซ่พอลิเมอเรส. วารสารแก่นเกษตร, 47(2)(พิเศษ), 295-300.
 9. อังสุมา แก้วคต, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และ อัจฉรา ขยัน. (2563). การเสริมพริกไทยดำในผลิตภัณฑ์กุนเชียงจากเศษเนื้อโคเพื่อเพิ่มมูลค่า. ใน รายงานการประชุมปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, ปทุมธานี.
 10. อังสุมา แก้วคต, ณัฐภัทรา ภมรสูต, ณัฐวรรณ คงกระพัน, ณันญรัตน์ คุ้มครอง และ อัจฉรา ขยัน. (2563). การเปรียบเทียบ      เปอร์เซ็นต์ซาก ปริมาณคอเลสเตอรอล และคอลลาเจนในเนื้อไก่ไข่ที่อายุ 75 และ 80 สัปดาห์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 51(1), 56-66.
 11. Kayan, A., Theerawatanasirikul S.,  Lekcharoensuk P., Boonkaewwan C., Kaewkot A., Chanaksorn M., Tantikositruj C. and A. Gunawan. (2022). Genetic Association and Expression of JHDM1A Gene Related to Meat pH in Commercial Pigs. Tropical Animal Science Journal 45(2):128-133.

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย ดีเด่น กลุ่มเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • รางวัลผลงานดี กลุ่มการผลิตสัตว์ ภาคบรรยาย ใน การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานอื่นๆ

 • วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การทำลูกชิ้นไก่ดำ” แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป ในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563
 • วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร:ไส้กรอก ไส้อั่ว แหนม” แก่ครูในโรงเรียนเขตอำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561