Single User
ดร.อัฐพันธ์ หมอช้าง

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ดร.อัฐพันธ์ หมอช้าง

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations