Single View Blog 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา สามณฑา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

เคมี (Chemistry)

เคมีวิเคราะห์ (Analytical chemistry) ด้วยเทคนิคเครื่องมือชั้นสูงทางด้านสเปกโทรสโครปี (Spectroscopy) และเคมีเชิงไฟฟ้า (Electrochemistry)

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

Samontha A., Waiyawut W., Shiowatana J. and McLaren R.G. (2007) Atmospheric Deposition of Metals Associated with Air Particulate Matter: Fractionation of Particulate-Bound Metals Using Continuous-Flow Sequential Extraction. ScienceAsia 33, 421-428.

Samontha A., Nipattamanon C., Shiowatana J. and Siripinyanond A. (2008) Toward Better Understanding of Salt-Induced Hen Egg White Protein Aggregation Using Field-Flow Fractionation. J. Agric. Food Chem. 56(19), 8809-8814.

Samontha A., Shiowatana J. and Siripinyanond A. (2011) Particle Size Characterization of Titanium Dioxide in Sunscreen Products Using Sedimentation Field-Flow Fractionation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 399, 973-978.

Samontha, A., Somchue, W., Shiowatana, J. and Siripinyanond, A. (2013). Flow Field-Flow Fractionation Coupled With Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (FlFFF-ICP-MS) for Study Hen Egg White Protein Binding. Poster Presentation at 2013 European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, February 10-15, 2013, Karkòw, Poland

Samontha A. and Pinidanatachai T. (2017) Fractionation of Metals in Soil Surrounded Gold Mine at Phichit Province Using a Continuous-flow Sequential Extraction. Science and Technology RMUTT Journal, 7(2), 111-119.

Samontha A. and Natthawut J. (2019) Effect of temperature on inhibition efficiency of eugenol for copper corrosion. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 20(1), 165-171.

Samontha A. and Lugsanangarm K. (2019) Corrosion inhibition and adsorption mechanism of eugenol on copper in HCl medium. Physicochemical problems of materials protection, 55(1), 187-194.

Samontha A. and Jitsamak N. (2019) Study of the inhibition ability of Nelumbo nucifera extract for mild steel corrosion. International Conference on Media Studies 2019 (ICMS’19), 912-918.

Samontha A. and Yangpradit B. (2019) The simple extraction method of flavonoid from the fruit of Averrhoa Bilimbi. International Conference on Media Studies 2019 (ICMS’19), 919-924.

 

บทความวิชาการ

อาทิตยา สามณฑา. (2559) ไทเทรชัน : หลักการและการประยุกต์ใช้ (Titration: Concept and Application). วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1(1), 53-61.

รางวัลที่ได้รับ

1.       รางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชน การประกวดธุรกิจสตาร์ทอัพ โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลงานอื่นๆ

วิทยากรการอบรม

1.         การบรรยายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “Field Flow Fractionation” ในวันที่ 30 มกราคม และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

2.         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี พ.ศ.2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3.         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำงานโครงงานฟิสิกส์สัประยุทธ์และนำเสนอผลการวิจัยตามแนวทางมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ.2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

4.         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์โดยระบบสะเต็มศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5.         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและยุวทูตวิทยาศาสตร์ (Young Science Ambassadors) ตามแนวทางหลักสูตร Science Leaders Qualification (SLQ) ประเทศอังกฤษ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

6.         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

7.         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำงานโครงงานฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

8.         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

9.         โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

10.     โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนและการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วิชาเคมี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

11.     โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วิชาเคมี ของโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

12.     โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รอบ Admission) ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

13.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดราชบพิตร ระดับชั้น ม.3 วันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

14.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดราชบพิตร ระดับชั้น ม.2 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

15.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดราชบพิตร ระดับชั้น ม.1 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

16.     โครงการอบรมเพื่อการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

17.     โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รอบ Admission) ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

18.     โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วิชาเคมี ของโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

19.     โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3) ภายใต้กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและประกวดสื่อการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

20.     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี พ.ศ.2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

21.     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

22.     การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

23.     การประชุมปฏิบัติการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

24.     กิจกรรมฝึกทักษะและเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดราชบพิตร วันที่ 27 มกราคม วันที่ 3, 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก ระดับชั้น ม.1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

26.     การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบคัดเลือกนักเรียน สำหรับโรงเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

27.     โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 4) ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นพัฒนาการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

28.     โครงการบริการวิชาการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์ ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

29.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (เคมี-ฟิสิกส์-ชีววิทยา) ครั้งที่ 2 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหรรณพาราม เรื่อง สมบัติบางประการของคอลลอยด์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

30.     โครงการบริการวิชาการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์ ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รุ่นที่ 2)

31.     โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 1) ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

32.     โครงการยกระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

33.     โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (English for Freshment) ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

34.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับ ม.4 โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

35.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 2 โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

36.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถาบันการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5-6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย วันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

37.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนทวีธาภิเศก วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

38.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

39.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

40.     โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (English for Freshment) ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

41.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

42.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับ ม.1 โรงเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

43.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับ ม.4-5 โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

44.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับ ม.1-2 โรงเรียนศึกษานารี วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

45.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับ ม.5-6 โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

46.     โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจแรกเริ่ม (Startup) ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 วันที่ 16, 30 พฤษภาคม และ 13, 20 และ 27 มิถุนายน พ.ศ.2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

47.     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับ ม.4 โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

48.     โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาอังกฤษ (CEFR)) วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

49.     โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่: การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะดิจิทัล วันที่ 9 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

1.   การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของงานวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเกลือแร่ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

2.   การพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review) ของวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Research Journal) เรื่อง การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแอโนดทังสเตนออกไซด์ร่วมบิสมัทวานาเดทสำหรับกำจัดสีย้อมด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก (WO3/BiVO4 Photoanode Electrode Improvement for Photoelectrocatalytic Dye Degradation)

3.   กรรมการการสนทนากลุ่ม (Focus group) ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “ศาสตร์การละครสู่การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ”

4.   การพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review) ของ Life Sciences and Environment Journal เรื่อง Application of Polydiacetylene Reagents in Simple Flow Injection Spectrophotometric System for Determination of Lead Ions

 

ที่ปรึกษา

1.         คณะกรรมการดำเนินงาน (อาจารย์ที่ปรึกษา) แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2.         อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม Triple J Team ผลิตภัณฑ์ Watermelon cookies คุกกี้แตงโมกรอบ กิจกรรม “ประกวดธุรกิจสตาร์ทอัพ” โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทประชาชน ร่วมกับธนาคารออมสิน