Single User
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประวัติการศึกษา

ปัจจุบัน           กำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

พ.ศ. ๒๕๖๒ ป.วิชาชีพครู (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ. ๒๕๖๐  ปริญญาโท วท.ม (สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ. ๒๕๕๖ ปริญญาตรี พท.บ (สาขาวิชาการแพทย์ไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม