Single User
ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์ (Asst.Prof.Dr.Aree Phasansinthuwong)

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์ (Asst.Prof.Dr.Aree Phasansinthuwong)

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑     รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๔๖    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

พ.ศ. ๒๕๓๗    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำอธิบายเพิ่มเติม

ประวัติการทำงาน

  •  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  •  รองผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและแผน   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  •  เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  •  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ  เจ้าพระยา
  • รองประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการสมาคมกฎหมายแรงงานแห่งประเทศไทย
  • คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการยกร่างกฎหมายเพื่อการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และ สหภาพแรงงานในภาครัฐ คณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร

 

 

 

เบอร์โทร. 0 2473 7000 # 2080
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์สาขาวิชา : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

Biography & Citations