Single User
น.ส.อารยา กระตรุดเงิน

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

น.ส.อารยา กระตรุดเงิน

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

คณะ / หน่วยงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สาขา / ฝ่าย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations