Single View Blog 1
รศ.ดร.อภิวัฒน์ สุธรรมดี (Associate Professor Dr. Apiwat Suthamdee)

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

คติชน, วัฒนธรรมศึกษา, วรรณกรรมท้องถิ่น

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

วิจัย/ บทความวิจัย

1.ธวรรณเทพ มงคลศิริ, อภิวัฒน์ สุธรรมดี และ อัควิทย์ เรืองรอง. (2565). "เรื่องเล่ากับการสร้างสรรค์พิธีกรรมบูชาที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: กรณีศึกษาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร" ใน วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน. 17 (2) (กรกฎาคม - ธันวาคม), 97-113. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว.
2.
อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2565). คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร  ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 41 (1) (มกราคม – กุมภาพันธ์), 139-152.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
3.อภิวัฒน์ สุธรรมดี , ชนนิกานต์ ยศปัญญา , สุพรรณธิกา ประดิษฐ์สอน และ มนัสวี หิมพานต์. (2565). งานนมัสการหลวงพ่อเพชร  และสมโภชเมืองพิจิตร: องค์ประกอบและบทบาทของพิธีกรรม ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 16 (1)      (มกราคม – มิถุนายน ), 125-149. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
4.อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2563). “ภาพแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯจากบทเพลงแสดงความอาลัยการสวรรคต” ใน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา, 5 (1) (มกราคม-มิถุนายน), 125-138, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
5.อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2559). การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมบูชาเจ้าแม่งูจงอาง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 10 (2) (กรกฎาคม – ธันวาคม), 1-20. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

วิทยานิพนธ์
1.
อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2561). ลัทธิพิธีบูชาพระพรหมในสังคมไทยร่วมสมัย: พลวัตของตำนาน ความเชื่อ และพิธีกรรม. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต. ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2.อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2559). การศึกษาวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งที่ จินตหรา พูลลาภ ขับร้อง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

บทความวิชาการ
1.
อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2559). “ภูมิปัญญาในการเลี้ยงไก่ชน” ใน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา. 1 (2) (กรกฎาคม– ธันวาคม) , 57-71. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
2.ณัฐวัตร จันทร์งาม และอภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2560). มิติทางวัฒนธรรมจากการเล่น ‘สกา’ ในวรรณคดีไทย”  ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 11 (2) (กรกฎาคม – ธันวาคม), 77-90. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
3.อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2556). "ภาพชีวิตสตรีในเมืองหลวงจากบทเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดย สลา คุณวุฒิ" ใน วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 12/2556  หน้า 75-88 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
4.อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2556). "เมื่อผู้อ่อนแอทางร่างกายและผู้มีใจอันคับแคบ คือ “คนแคระของสังคม" ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 6 (1) ,167-171. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
5.อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2560). งานประเพณีบวงสรวงพระพรหมประจำปีและบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด:  “ประเพณีสร้างสรรค์” ในบริบทร่วมสมัย ใน อิงอดีต สนองปัจจุบัน: คติชนสร้างสรรค์ สังคมร่วมสมัย, ศิราพร ณ ถลาง และปรมินท์ จารุวร: บรรณาธิการ, 61-86. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หนังสือ/ ตำรา/ เอกสารคำสอน/ เอกสารประกอบการสอน
1
.อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2558). ตำราวิชาคติชนวิทยา. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
2.อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
3.อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2564). ตำราวิชาภาษากับวัฒนธรรม. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
4.อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2564). เอกสารคำสอนวิชาภาษาและวรรณกรรมในวัฒนธรรมประชานิยม. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
5.อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2558). “บทที่ 6 การเขียนเพื่อการส่งสารอย่างสร้างสรรค์” ใน หนังสือภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, 125-148. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

รางวัลที่ได้รับ

1.บุคลากรดีเด่นประจำปี 2565 (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “Best Practice” ประจำปีพุทธศักราช 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานอื่นๆ

บรรณานิทัศน์
1.
ปริทัศน์หนังสือเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ “อสรพิษและเรื่องอื่น ๆ” ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
2.ปริทัศน์หนังสือ "คติชนคนไทในวัฒนธรรมข้าว" ใน วารสารสารสนเทศ  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

บทความทาง "คติชน" เผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะฯ
1.
บทบาทของ “เรื่องเล่าชีวิต” ในรายการไมค์หมดหนี้, (2/2562).
2. “กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง” ปรากฏการณ์ความเชื่อสัตว์นำโชคในสังคมเมือง, (1/2562)
3. คติชนสร้างสรรค์ในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day), (1/2565)
4. เรื่องเล่าผู้หญิงเริงเมือง: คุณค่าต่อสังคม, (2/2564)