Single User
ผศ.อภิญญา นุชนารถ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.อภิญญา นุชนารถ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations