Single User
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา นุชนารถ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา นุชนารถ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2542       สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2537       ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations