Single View Blog 1
อาภา วรรณฉวี

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

1.  การจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. การจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

3. ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาโครงการวิจัย วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4. หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

5. หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

6. หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

7. หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุนจากภายนอก เช่น งบประมาณแผ่นดินประจำปี  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และทุนภายในมหาวิทยาลัยฯ

9. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภายนอก เช่น สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

10. การสอนในกลุ่มวิชา “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” เช่น นโยบายและการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและบรรจุ การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิชาในสาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน

11. เป็นวิทยากรในหัวข้อต่างๆ ให้กับองค์กรภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และองค์กรภายในฯ

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

บทความ/วิจัย/วิชาการ

อาภา วรรณฉวี และคณะ. (2548). การสำรวจข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (แหล่งทุนวิจัย: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2548)

อาภา วรรณฉวี และคณะ. (2549). การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาวิสาหกิจเกษตรปลอดสารพิษ : กรณีศึกษา ชุมชนหนองกางเขน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (แหล่งทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549)

อาภา วรรณฉวี. (2550). การสำรวจบริบทผู้ประกอบการขนมไทยตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

อาภา วรรณฉวี. (2551). การพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (แหล่งทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2551)

อาภา วรรณฉวี และกัญญา อินสอน. (2552). การพัฒนาคุณภาพเครื่องดื่มไทยสำหรับผู้ประกอบการตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (แหล่งทุนวิจัย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2552)

อาภา วรรณฉวี. (2552). ความต้องการในการพัฒนาของผู้ประกอบการ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (แหล่งทุนวิจัย: กองทุนสนับสนุนการวิจัย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2552)

อาภา วรรณฉวี. (2554). การพัฒนาผู้ประกอบการนักวิจัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (แหล่งทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553)

อาภา วรรณฉวี. (2557). การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งขอใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (แหล่งทุนวิจัย: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)

อาภา วรรณฉวี. (2561). อัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

อาภา วรรณฉวี. (2555). ประสบการณ์มหาวิทยาลัยไทยสู่อาเซียน. เอกสารประกอบการประชุมในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012), 28 สิงหาคม 2555, Centara Grand Hotel, Central World.

Apa Wanchavee. (2003). Contemporary Trends in Organization Design. Thai Journal of Public Administration, Volume 1(Number 2) - Public Administration.

Apa Wanchavee. (2012). Strategies for Sustainable Local People Participation: A Case Study of Village Health Volunteers Participation in Thailand. Proceeding of “International Seminar on Malaysian-Thai Studies” (ISMATS 2012), 7-8 May 2012, Universiti Utara Malaysia.

อาภา วรรณฉวี. (2561). การพัฒนาระบบควบคุมภายในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดสมุทรสงคราม. The 2nd International Multiconference of Management Science 2018 (IMMS 2018), 16 July 2018, Bangkok, Thailand.

อาภา วรรณฉวี. (2562). อัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. The 3rd International Multiconference of Management Science 2019 (IMMS 2019), 5 July, 2019, Bangkok, Thailand.

อาภา วรรณฉวี พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ นเรศ นิภากรพันธ์ อารยา แสงมหาชัย ตุลยราศรี ประเทพ มนัสวี พัวตระกูล ธีร์วรา บวชชัยภูมิ และพรรณา ศรสงคราม. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร: หมี่กรอบช่างสำรวจ 26. The 4th International Multiconference of Management Science 2019 (IMMS 2020), 30 July, 2020, Bangkok, Thailand.

อาภา วรรณฉวี และพิมพ์พิไล ไทพิทักษ์. (2563). การออกแบบตราสินค้าหมี่กรอบช่างสำรวจ 26 จังหวัดสมุทรสาคร. The             4th International Multiconference of Management Science 2019 (IMMS2020), 30 July, 2020, Bangkok, Thailand.

อาภา วรรณฉวี ณัฐมน ตั้งพานทอง เดชา พนาวรกุล และธัชพงศ์ เศรษฐบุตร. (2564). การรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป. The 5th International Multiconference of Management Science 2021 (IMMS2021), 29 July, 2021, Bangkok, Thailand.

รางวัลที่ได้รับ

1.    ได้รับเกียรติบัตร “ผลงานวิชาการดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากผลงานโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2562 ใน “โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP”

2.    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรการเข้ารอบสุดท้าย (Final List) ในการประกวด “การออกแบบเชิงนวัตกรรม” ด้านการออกแบบอาหาร ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ 2553” ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

3.    ได้รับโล่รางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากการร่วมทำโครงการวิจัยที่ได้ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และได้ “รางวัลชนะเลิศประเภท Popular Vote” จากการประกวดผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พ.ศ. 2551

4.    ได้รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ” ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง ในงานแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

5.    ได้รับทุนการเขียนบทความวิชาการ เรื่อง Contemporary Trends in Organization Design สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

6.    ได้รับทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต บริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2528

ผลงานอื่นๆ

หัวข้อที่เคยเป็นวิทยากร:

1.  “การเขียนรายงานและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ” ให้กับ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด โดยบรรยายให้กับ บริษัท บ้านปู จำกัด กรุงเทพฯ

2. “การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์” ให้กับ บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด โดยบรรยายให้กับ บริษัท บ้านปู จำกัด จ. ลำปาง

3. วิทยากรบรรยายและดำเนินการอภิปรายเรื่อง “การบริหารยุคโลกาภิวัฒน์” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4. “การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์และการนำเสนอ” ให้กับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. “การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานธุรการ” ให้กับศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยบรรยายให้กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

6. “ทักษะและเทคนิคการเก็บข้อมูลวิจัย” “การอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่” ให้กับตัวแทนผู้ทำงานด้านเยาวชนไทย จากทุกภูมิภาคของประเทศ

7. “การจัดทำสารนิพนธ์” ให้กับให้กับคณาจารย์จากทุกคณะ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. วิทยากรบรรยายและดำเนินการอภิปรายเรื่อง “เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9. “การนำ TRENDS Model มาใช้ในการทำวิจัย” ให้กับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

10. “การประเมินนโยบายและแผนการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

11. “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

12. “การจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

13. “BSRU & TRENDS Model” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยี และสาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

14. “การพัฒนาผู้ประกอบการนักวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในงาน Thailand Research Expo 2009 ของ วช. ณ โรงแรมเซ็นทารา Central World

15. “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น” ให้กับอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

16. “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ในการประชุมองค์กรในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

17. “การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์” ในงาน Thailand Research Expo 2010 ของ วช. ณ โรงแรมเซ็นทารา Central World

18. “การนำงานวิจัยสู่การปฏิบัติด้วย TRENDS Model: แนวทางการเรียนรู้สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ให้กับอาจารย์แนะแนวของสถาบันการศึกษาระดับมัธยมปลาย

19. เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับ “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

20. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” ให้กับพนักงานในระดับบริหารของบริษัท วัน เทียรี่ จำกัด ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

21. แนวทางการดำเนินงาน "โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา