Single View Blog 2
อาภา วรรณฉวี

บทความ

การเป็นนักจัดการฝึกอบรม
การประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Development)
การถ่ายโอนความรู้จากการฝึกอบรม (Transfer of Training)
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรของวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอทอป กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
เทคนิคการฝึกอบรมในยุคดิจิทัล
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยมงคลพัฒนา ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคที่สนใจซื้อลูกชิ้นเห็ดอกไก่ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยบูรณาการความรู้และการจัดการแบบมีส่วนร่วม ของคณาจารย์ นักศึกษา ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย
การคิดวิเคราะห์
การวิจัยเอกสาร (Documentary  Research)
การออกแบบตราสินค้าหมี่กรอบช่างสำรวจ 26 จังหวัดสมุทรสาคร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร: หมี่กรอบช่างสำรวจ 26
การรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป