Single User
อาภา วรรณฉวี

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อาภา วรรณฉวี

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต

วิชาเอก: การบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต

วิชาเอก: การบริหารรัฐกิจ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำอธิบายเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Biography & Citations