Single User
นายอนุสรณ์ มาดวง

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายอนุสรณ์ มาดวง

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา / ฝ่าย

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา

วท.ม.การสื่อสารวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations