Single User
อ.อนุชิต ขลุ่ยนาค

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.อนุชิต ขลุ่ยนาค

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02 - 473 -7000 ต่อ 1722 - 1723

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เว็บไซต์สาขาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

Biography & Citations