Single User
นายอนุชา พิมพ์นนท์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายอนุชา พิมพ์นนท์

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะ / หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี

สาขา / ฝ่าย

กองนโยบายและแผน

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations