Single User
นายอนุชา หมั่นเดช

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายอนุชา หมั่นเดช

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

คณะ / หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations