Single View Blog 1
ดร.อโนทัย แทนสวัสดิ์

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

อุดมศึกษา, บริหารการศึกษา, การจัดการศึกษา

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

อโนทัย แทนสวัสดิ์. (2563).ปรัชญาอุดมศึกษา: คือความก้าวหน้าและพัฒนาความยิ่งใหญ่ของชาติ. ใน

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ วาสนา วิสฤตาภา และนักรบ หมี้แสน (บรรณาธิการ), อุดมศึกษาสาขาวิชาที่ถูกลืม.
(พิมพ์ครั้งที่ 3), กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อโนทัย แทนสวัสดิ์. (2562). บริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา. ใน ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จำกัด. หน้า 113-135.

อโนทัย แทนสวัสดิ์. (2561). ผู้นำทางด้านหลักสูตรและการสอน. ใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และนักรบ หมี้แสน (บรรณาธิการ), ความเป็นผู้นำทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 3), กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อโนทัย แทนสวัสดิ์. (2560). การบริหารสถาบันครุศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ. ใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และนักรบ      หมี้แสน (บรรณาธิการ), ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู. (พิมพ์ครั้งที่ 1), กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานวิจัย

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ. (2560). การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล.

ทุนสนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

บทความวิจัย

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. (2561). การศึกษาระบบการบริหารจัดการของคุรุสภาในยุคดิจิทัล.
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 (ตุลาคม – ธันวาคม). หน้า 205-215.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ