Single View Blog 1
อ.อนิวัฒน์ ทองสีดา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การจัดกิจกรรมศิลปศึกษา การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้ายกิจกรรมศิลปะ และการจัดกิจกรรมการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2559). แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา) กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2562). กิจกรรมศิลปะสำหรับงานศิลปะร่วมสมัย : กรณีศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. วารสารศิลป์ พีระศรี, 7(1), 173-190.

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2563). การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาด ด้วยแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านพลังงานสะอาดให้กับชุมชนท้องถิ่น. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2560). BACC Art Talk. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2561).  Museum-based Learning แนวทางการเรียนรู้ที่สำคัญกว่าที่คุณคิด. เผยแพร่ 24 ตุลาคม 2561, https://themomentum.co/museum-based-learning/

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2561). ‘รปภ.’ ก็สำคัญ เมื่อบทบาทของ รปภ.พิพิธภัณฑ์จะไม่ใช่แค่ยืนนิ่งๆ อีกต่อไป. เผยแพร่ 7 มิถุนายน 2561, https://themomentum.co/museums-now-human-matters/