Single View Blog 1
อนิวัฒน์ ทองสีดา

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา การบูรณาการศิลปศึกษา และการจัดกิจกรรมการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2559). แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์สุนทรียะ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 10(1), 187-200.

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2562). กิจกรรมศิลปะสำหรับงานศิลปะร่วมสมัย : กรณีศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. วารสารศิลป์ พีระศรี, 7(1), 173-190.

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2564). บทบาทของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปศึกษา. วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม, 20(2), 72-97.

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2565). การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาโดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นฐานในศตวรรษที่ 21. วารสารครุศาสตร์สาร, 16(2), 1-19.

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2566). การส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานสะอาด ด้วยแนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านพลังงานสะอาดให้กับชุมชนท้องถิ่น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 25(4), 351-361.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2560). BACC Art Talk. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2561).  Museum-based Learning แนวทางการเรียนรู้ที่สำคัญกว่าที่คุณคิด. เผยแพร่ 24 ตุลาคม 2561, https://themomentum.co/museum-based-learning/

อนิวัฒน์ ทองสีดา. (2561). ‘รปภ.’ ก็สำคัญ เมื่อบทบาทของ รปภ.พิพิธภัณฑ์จะไม่ใช่แค่ยืนนิ่งๆ อีกต่อไป. เผยแพร่ 7 มิถุนายน 2561, https://themomentum.co/museums-now-human-matters/

อนิว้ฒน์ ทองสีดา. (2566). การบูรณการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้. กรุงเทพ : สายส่งดวงแก้ว