Single User
อนิวัฒน์ ทองสีดา

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อนิวัฒน์ ทองสีดา

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะครุศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาศิลปศึกษา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2560   ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลปศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2554   ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายเพิ่มเติม

เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ศิลปะ การบูรณาการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา และการจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์