Single User
ผศ.อังค์วรา ศรศิลป์

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.อังค์วรา ศรศิลป์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา         พ.ศ.2548   สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สค.ม.)  สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สำเร็จการศึกษา         พ.ศ.2545   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) ประถมศึกษา  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02 - 473 -7000 ต่อ 2050

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

Biography & Citations