Single User
ผศ.อัมรินทร์ แรงเพ็ชร

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

ผศ.อัมรินทร์ แรงเพ็ชร

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะ / หน่วยงาน

วิทยาลัยการดนตรี

สาขา / ฝ่าย

ภาควิชาดนตรีไทย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา แขนงวัฒนธรรมการดนตรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล

คำอธิบายเพิ่มเติม

0954932696

Biography & Citations