Single View Blog 1
อ.อาทิตย์ อินธาระ

ผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ภูมิศาตร์ยุโรป, กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาค, ภูมิศาสตร์การขนส่ง และภูมิศาสตร์มนุษย์

ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

อาทิตย์ อินธาระ เพียรพิทย์ โรจนปุณยา และนราธร สายเส็ง. (2560). “พัฒนาการของรถไฟไทย กับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงใน  อนาคต.” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ (กุมภาพันธ์ 2560): 151-167.

บทความบนเว็บไซต์

อาทิตย์  อินธาระ. (2562). "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเวลาโลก" ออนไลน์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

อาทิตย์  อินธาระ. (2563). "การศึกษาทำเลที่ตั้งของบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นในทวีปเอเชีย เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการเชื่อมโยงกับทำเลที่ตั้งทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจในทวีปเอเชีย" ออนไลน์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

อาทิตย์  อินธาระ. (2563). "ลักษณะภูมิประเทศ Fjord (ฟยอร์ด)" ออนไลน์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

อาทิตย์  อินธาระ. (2564). "ภูมิศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น" ออนไลน์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานอื่นๆ