Single User
อ.อาทิตย์ อินธาระ

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

อ.อาทิตย์ อินธาระ

ตำแหน่ง

อาจารย์

คณะ / หน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี)

ประวัติการศึกษา

วท.ม. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2555

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2562

วท.บ. ภูมิศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551

คำอธิบายเพิ่มเติม

โทร 02-4737000 ต่อ 5084

เวปไซด์มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เวปไซด์สาขาวิชา: สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)

Biography & Citations

medium: https://medium.com/@ahthit1

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ.2556-2557      อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                                  (โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อรับรองเกณฑ์

                                  มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา)

พ.ศ.2556                 อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.2555-2556       พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (ERA)

การบริหารหลักสูตร

พ.ศ.2558-2559      ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

พ.ศ.2560-2564      ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รหัส 25511741102834

พ.ศ.2562-2565      ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รหัส 25511741102834