Single User
นายอภิชาติ สิงห์ชัย

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายอภิชาติ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

คณะ / หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี

สาขา / ฝ่าย

กองนโยบายและแผน

ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations