Single User
นายอภิชาติ สิงห์ชัย

ข้อมูลอาจารย์

ชื่อ

นายอภิชาติ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

คณะ / หน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี

สาขา / ฝ่าย

กองนโยบายและแผน

ประวัติการศึกษา

คำอธิบายเพิ่มเติม

Biography & Citations