Oryor Smart Application ทางเลือกของคนรักษ์สุขภาพ

Oryor Smart Application ทางเลือกของคนรักษ์สุขภาพ

เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

             บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ทางเลือกสำหรับบุคคลที่ต้องการดูแลสุขภาพของตนเองผ่าน
โปรแกรมอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือเรียกสั้นๆว่า แอปพลิเคชั่น
ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ผลิตออกมามากมายให้เลือกใช้ในที่นี้จะแนะนำ Oryor
Smart Application ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ
สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ง่ายๆในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีเกมที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพซึ่งเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และทุกคน โดยได้อธิบายรายละเอียดของการใช้แอปพลิเคชั่น
Oryor Smart Application รวมถึงวิธีการติดตั้งเพื่อให้บุคคลที่สนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองสามารถ
ลงโปรแกรมบนมือถือสมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเอง  อ่านต่อ