คณะ/หน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มุ่งเน้นการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในท้องถิ่น ทำให้เกิดผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรมในประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสทำโครงการวิจัยในสาขาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม!

รายละเอียด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นวัตกรรมทางการศึกษาไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นได้ การเชื่อมโยงระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับชุมชนท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

รายละเอียด

คณะครุศาสตร์

การพัฒนาครูที่มีคุณภาพเป็นหัวใจของการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสอนและสร้างสรรค์ฐานสมรรถนะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพการฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะทางการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้บัณฑิตพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมและตลาดทำงาน

รายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาการจัดการเป็นสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญศาสตร์บริหารและวิชาการทันสมัยที่นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการและยังมีการผนวกเทคโนโลยีล่าสุดในการสร้างเนื้อหาที่ทันสมัย ภาพยนต์ การแสดง ละครเวที เป็นบทเรียนที่ไม่ใช่แค่เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจแต่ยังเป็นประสบการณ์ที่ตรงไปตรงมา

รายละเอียด

คณะวิทยาลัยการดนตรี

ดนตรีไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสนุกสนานและเปิดกว้างให้ความบันเทิง มันยังมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างคุณค่าทั้งในชีวิตและสังคม เราจะพิจารณาถึงความสำคัญของดนตรีในบทบาททางวิชาการและวิชาชีพที่สำคัญ โดยเน้นที่วิทยาลัยการดนตรีและคณาจารย์ที่เป็นกลางของการเรียนรู้ดนตรีที่เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่นำทางที่สร้างบัณฑิตที่
มีภาวะผู้นำทางปัญญาและคุณธรรม ที่นี่นักศึกษาได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสายงานที่ต้องการความรู้ลึกและทักษะทางวิชาชีพ

รายละเอียด

ฝ่ายสนับสนุน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามี
หน้าที่สำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและบริการ. การให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์

รายละเอียด